Apa terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? jelaskan!

Apa terdapat hubungan antara puasa dengan sabar? jelaskan!

Hubungan antara puasa dengan sabar adalah puasa merupakan ibadah yang melatih kesabaran. Puasa aadalah perintah Allah yang merupakan salah satu rukun islam. Sabar adalah salah satu sifat terpuji atau akhlakul mahmudah

Pembahasan

Puasa merupakan salah satu rukun islam yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Puasa ini maksudnya dalah menahan diri dari lapar dan haus, serta mengekang nafsu kita dari perbuatan-perbuatan tercela seperti berkata kotor, berhubungan badan, marah dan sebagainya. Tujuan puasa ini melatih diri kita agar menjadi manusia yang lebih baik, sabar dan mampu menahan diri.

Secara bahasa puasa dan sabar memiliki kesamaan arti bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia, yaitu menahan diri, dalam suatu hadist Rasulullah bersabda. “Puasa itu separuh sabar.” (HR. Ibnu Majah). Maka erat sekali kaitan puasa dan sabar ini. Orang yang berpuasa pasti sedang bersabar. Dan orang yang bersabar berarti orang ayang taqwa, dan orang yang taqwa pasti akan mengkuti perintah Tuhannya untuk berpuasa.

Selain itu ada 3 kesamaan puasa dan sabar yang dihimpun dari dalil-dalil Naqli, yaitu :

– Sama-sama berpahala besar bahkan tak terbatas

– Samasama berarti  dan bermakna menahan diri

– Sama-sama amalan penghapus dosa

Tinggalkan komentar