Khalifah pertama Bani Umayyah adalah…. a. Abdul Malik bin Marwan b. Walid bin Abdul Malik c. Muawiyah bin Abu Sofyan d. Umar bin Abdul Aziz 2. Pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode…. a. Damaskus dan Toledo b. Damaskus dan Cordoba c. Madinah dan Andalusia d. Madinah dan Cordoba 3. Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh…. a. Muawiyah bin Abu Sofyan b. Walid bin Abdul Malik c. Abdul Malik bin Marwan d. Hisyam bin Abdul Malik 4. Cendikiawan Islam dibidang ilmu tafsir adalah…. a. Ibnu Abbas b. Ibnu Sina c. Ibnu Sahal d. Ibnu Rusyd 5. Perhatikan pernyataan dibawah ini: 1) Kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana. 2) Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abas ibn Abd al-Muthalib. 3) Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam. 4) Semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan dalam bela negara. 5) Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin. Yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah…. a. 1, 2 dan 3 b. 2, 3 dan 4 c. 3, 4 dan 5 d. 1, 2 dan 4 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 99 6. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Qs….. a. Al An’am ayat 165 b. Ar Ra’du ayat 11 c. Al Baqarah ayat 11 d. Al Anfal ayat 30 7. Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat yaitu: a. Abdul Malik bin Marwan b. Umar bin Abdul Aziz c. Thariq bin ziyad d. Walid bin Abdul Malik 8. Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al Faruq II adalah…. a. Abdul Malik bin Marwan b. Umar bin Abdul Aziz c. Yazid bin Muawiyah d. Walid bin Abdul Malik 9. Kota yang terkenal dengan julukan kota seribu malam adalah…. a. Mekah b. Madinah c. Bagdad d. Yunani 10. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah Masjid Damaskus hasil karya arsitek terkenal yang bernama…. a. Abu Ubaidah bin Jarrah b. Uqbah bin Nafi c. Sa’id bin Musayyad d. Rabi’ah Ar-Ra’iy

Kelas              : VIII

Pelajaran       : Pendidikan Agama Islam

Kategori         : Sejarah Islam

Kata Kunci    : Damaskus, Bani Umayyah, Pemimpin Bani Umayyah Damaskus, cendikiawan muslim

Kode               : –

 

Pembahasaan :

1.    Khalifah pertama Bani Umayyah adalah (C) Muawiyah bin Abu Sofyan atau yang disebut Muawiyah I.

a. Abdul Malik bin Marwan Merupakan khalifah yang pertama kali mencetak uang dinar.

b. Walid bin Abdul Malik Merupakah khalifah yang ke – 6 Bani Umayyah.

d. Umar bin Abdul Aziz Merupakan khalifah yang ke – 8 Bani Umayyah.

Secara berurutan, khalifah Bani Umayyah di Damaskus secara berurutan adalah Muawiyah I → Yazid I → Muawiyah II → Marwan I → Abdul Malik → Al-Walid I → Sulaiman → Umar II → Yazid II → Hisyam → Al-Walid II → Yazid III → Ibrahim → Marwan II

 

2.    Pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu

Periode B. Damaskus dan Cordoba

 

3.    Masa kejayaan Bani Umayyah terwujud ketika dipimpin oleh (B) Walid bin Abdul Malik

 

4.    Cendikiawan Islam dibidang ilmu tafsir adalah (A) Ibnu Abbas

a.    Ibnu Sina, merupakan cendikiawan di bidang filsafat, ilmuwan, serta seorang cendikiawan yang dijuluki sebagai bapak pengobatan modern.

b.    Ibnu Sahal, merupakan cendikiawan di bidang kedokteran.

c.    Ibnu Rusyd, merupakan cendikiawan di bidang kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat.

 

5.    Perhatikan pernyataan dibawah ini:

1) Kehidupan yang serba mewah bagi keluarga istana.

2) Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abas ibn Abd al-Muthalib.

3) Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam.

4) Semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan dalam bela negara.

5) Banyak memberikan bantuan kepada fakir miskin.

Yang merupakan penyebab runtuhnya Bani Umayyah (A) 1, 2 dan 3

 

6.    Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka

mengubah keadaannya sendiri. Hal ini tercantum dalam Qs (B) Ar Ra’du ayat 11

a.    Al An’am ayat 165 “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

b.    Al Baqarah ayat 11 “Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.

c.    Al Anfal ayat 30 “Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.”

 

7.    Panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi

nama sebuah selat yaitu (C) Thariq bin ziyad, nama selatnya adalah Selat Jabal Thariq atau Selat Giblaltar.

 

8.    Khalifah Bani Umayyah yang bergelar Al Faruq II adalah (B) Umar bin Abdul Aziz

 

9.    Kota yang terkenal dengan julukan kota seribu malam adalah (C) Bagdad, kota ini dijuluki sebagai kota seribu satu malam sebab dalam 1001 malam banyak terjadi kisah – kisah yang terjadi di Bagdad.

 

10. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibangun sebuah Masjid Damaskus

hasil karya arsitek terkenal yang bernama (A) Abu Ubaidah bin Jarrah

a.    Uqbah bin Nafi, merupakan seorang pahlawan Islam.

b.    Sa’id bin Musayyad, merupakan seorang ahli hadits dan ahli fiqh.

c.    Rabi’ah Ar-Ra’iy, seorang Tabi’in termuda yang ahli dalam bidang fiqih, hadits, serta seorang mujtahid.

Tinggalkan komentar