Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah?

Kunci pokok keadilan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah?

  1. A. kesadaran hukum
  2. B. kekuasaan
  3. C. pengetahuan hukum
  4. D. aparatur hukum
  5. E. hokum

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. A. kesadaran hukum.