Sebutkan dua contoh perilaku hidup rukun !

Sebutkan dua contoh perilaku hidup rukun ! kata rukun berartu baik dan damai, tidak bertengkar, maka hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar.

Di dalam Al Qur’an surat al Hujurat ayat 13 diterangkan yang artinya: ”Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Dalam ayat tersebut, jelas bahwa kita diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal alias rukun, tidak bermusuhan.

Karena rukun adalah baik dan damai, maka contohnya berupa segala sikap dan perbuatan yang menjadikan kita dalam bermasyarakat secara baik dan damai.

Sebutkan dua contoh perilaku hidup rukun !

Jawab:

Contoh perilaku hidup yang rukun, antara lain adalah

  1. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan, harus diperhitungkan baik dan buruknya.
  2. Menghargai orang lain; orang tua, orang yang lebih tua, kakak-adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain.
  3. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati.
  4. Dalam bertindak, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Atau, dalam bertindak, tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri.