Tumpahnya air dalam teko ketika dipanaskan disebabkan

Tumpahnya air dalam teko ketika dipanaskan disebabkan

  1. pemuaian air lebih besar daripada pemuaian teko
  2. pemuaian air lebih kecil daripada pemuaian teko
  3. air menyusut sedangkan teko memuai
  4. air memuai sedangkan teko menyusut
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. pemuaian air lebih besar daripada pemuaian teko.